Humax CDIG-2000C/R Inspelningsbar HD-box

Installation

Innan du kopplar ihop enheterna ska de vara avstängda/spänningslösa för att undvika risk för skador på elektroniken och dig själv. Anslut därefter mottagaren för kabel-tv. Det gör du genom att koppla in sladden för kabel-tv till vägguttaget.

 1. Anslut boxen till din TV via den medföljande HDMI-kabeln från kontakten märkt HDMI på boxen till en HDMI-ingång på tv:n. 
 2. Sätt i programkortet i kortläsaren på boxens högra sida. Chippet på kortets ovansida ska vara riktad nedåt när kortet sätts i. Slå på tv:n. 
 3. Anslut nätadaptern (strömkabeln) mellan boxens strömingång och ett vägguttag. 
 4. Slå på strömbrytaren på boxen. Om boxen startar i strömsparläge (lysdioden på framsidan lyser rött) behöver du även trycka på den röda knappen på fjärrkontrollen märkt POWER. 
 5. Första gången du använder boxen startar installationsguiden som hjälper dig att göra grundläggande inställningar. Dina val sparas automatiskt. Du kan ändra dessa inställningar senare i mappen Inställningar. Du kan använda din box när alla steg är klara.

När du startar HD-boxen för första gången, eller efter en fabriksåterställning genomför du följande steg. När du valt rätt källa (SOURCE) på din tv visas det första steget i guiden – Välj Språk. Anmärkning: Om du avslutar installationsguiden utan att ha slutfört kanalsökningen visas kanske inte alla tillgängliga kanaler. I så fall går du till HOME>INSTÄLLNINGAR>Installation och gör en ny kanalsökning. 

 1. Välj Språk Välj språk för menyer, ljud och undertexter samt tryck OK.
 2. Sök kanal Kanalsökning startar automatiskt när du trycker på Nästa. Spara sen hittade kanaler när sökningen är klar. Tryck på Ok för att spara. 
 3. Välj startläge Välj PÅ för att minska energiåtgången vid standby läge. För att växla mellan På/ Av använd ”Pil höger” 
 4. Resultat När du genomfört de tre stegen så visas resultatet för Installationsguiden. Stäng guiden genom att välja Avsluta. 

Obs!
Om du avslutar installationsguiden utan att ha slutfört kanalsökningen visas kanske inte alla tillgängliga kanaler. I så fall går du till MENU > Inställningar > Installation och söker efter fler kanaler. Det förinställda lösenordet är 0000.

Vill du ha installationshjälp?

Vi erbjuder installations- och supporttjänster inom bredband, tv och telefoni till fasta priser, subventionerade genom RUT. Läs mer

Fjärrkontroll

Fabriksåterställning

Du kan göra en fabriksåterställning på din HD-box. Antingen genom att endast fabriksåterställa användarkonfigureringar eller att tömma och formatera hårddisken. Strax efter att du slutför fabriksåterställningen, kommer installationsguiden att visas automatiskt. 

Observera att när du utför en fabriksåterställning, kommer all användarkonfigurerad data att återställas. Eventuella inspelningar och media som du sparat på hårddisken kommer också att försvinna.

Felsökning

Problem Orsak / åtgärd
Ingen röd eller grön LED på frontpanelen 

Huvudströmkabeln är inte ansluten. Huvudströmbrytaren är inte påslagen. 

 • Kontrollera huvudströmkabeln och se till att den är ansluten till ett lämpligt eluttag. 
 • Kontrollera att strömförsörjningen är påslagen. (på baksidan av HD-Boxen) 
 • Anslut om möjligt strömkabeln till ett annat eluttag.
Ingen bild

HDMI kabeln är inte ordentligt ansluten. Tv’n är inte inställd på korrekt input/source. 

 • Tryck på STANDBY-knappen och kontrollera att produkten är påslagen och i driftläge. 
 • Kontrollera att ljud-/bildkabeln är ordentligt ansluten till tv. 
 • Se till att antennkabeln är korrekt ansluten till produkten. 
 • Se till att din tv är inställd på korrekt input/source för HDMI/AV (se din tv manual för hur du ändrar input/source) 
 • Kontrollera ljusstyrkan på tv apparaten. 
 • Se till att aktivera kanalsökning.  
 • Kontrollera om kanalen har en pågående sändning.
Dålig ljud/bildkvalitet

Elektroniska enheter runt produkten kan orsaka problemet. Dålig/felaktig HDMI-kabel. 

 • Kontrollera att det inte finns någon mobiltelefon eller mikrovågsugn i närheten av produkten. 
 • Håll strömkabeln och antennkabel från varandra.
Inget eller dåligt ljud

AV/HDMI kabel är inte ordentligt ansluten eller är felaktiga/dåliga. Volymen är lågt ställd eller av. 

 • Kontrollera att din ljud-/bildkabel är rätt ansluten. 
 • Kontrollera volymnivån på tv:n och HD-boxen. 
 • Kontrollera om antingen tv:n eller HD-boxen är på mute/tystläge och avaktivera detta. 
 • Kontrollera vilken typ ljud eller ljudspår som finns tillgängliga.
Ingen volymkontroll på HD-kanaler

Kontrollera ljudinställningarna för HDMI. 

 • Gå till HOME > INSTÄLLNINGAR > Allmänna Inställningar > Ljudinställningar – ändra ljudinställningen för HDMI till Stereo.
Fjärrkontrollen fungerar inte

Dåliga batterier. 

 • För att kontrollera produkten, peka den övre änden av fjärrkontrollen direkt mot fjärrkontrollsensorn på HD-boxen. 
 • Ta ur och sätt i batterierna i fjärrkontrollen eller byt ut dem mot nya batterier.
Saknar information om lösenord till HD-Boxen
 • Standardlösenord till HD-boxen är 0000. Standardlösenord för smartkortet är 1234.
Boxen stänger av sig själv

Autoavstängning är satt till På. 

 • Gå till HOME > INSTÄLLNINGAR > Systeminställningar > Strömhantering och kontrollera om autoavstängning är satt till PÅ. 
 • Gå till HOME > INSTÄLLNINGAR > Systeminställningar > Timer och kontrollera att Avstängningstimern är avslagen.
Kan inte schemalägga inspelningar eller påminnelser

Konflikt vid inspelningar. 

 • Kontrollera om det finns en tidigare schemaläggning som krockar med den nya schemaläggningen. Avbryt en av schemaläggningarna. 
 • Den här produkten har 4 mottagare. Det gör att du kan spela in upp till 3 olika kanaler och titta på en fjärde. Det kan förekomma begränsningar på den kanal du försöker titta på som beror på den/de kanaler du spelar in.
Kan inte spela in program

Full hårddisk Konflikt vid inspelningar. 

 • Hårddisken är full. Ta bort program du inte längre vill ha och gör plats för nya inspelningar. 
 • Kontrollera om inspelningen krockar med en annan inspelning. Stoppa den pågående inspelningen eller vänta tills inspelningen är klar. 
 • Kontrollera att boxen är på när inspelningen startar. 
 • Om du saknar början eller slutet på ett program, ställ in bufferttiden. Gå till HOME > INSTÄLLNINGAR > PVRinställningar > Inspelningsalternativ och ställ in bufferttiden. 
 • Kontrollera om din box har problem med hårddisken. Gå till HOME > INSTÄLLNINGAR > PVR-inställningar > Lagring. Välj lagringsmedia och kör HDD test.
Kan inte byta kanal under inspelning
Konflikt vid inspelningar. 
 • Den här produkten har fyra mottagare. Det gör att du kan spela in upp till tre olika kanaler och titta på en fjärde. Det kan förekomma begränsningar på den live-kanal du försöker titta på som beror på den/de kanaler du spelar in.
Hur sätter man tidsbuffert?
 • Om du saknar början eller slutet på ett program, ställ in utöka tidsbufferten. Gå till HOME > INSTÄLLNINGAR> PVRinställningar > Inspelningsalternativ och ställ in tidsbufferten.
Hur ändra inspelade program?
 • Gå till HOME > INSPELNINGAR och välj en fil. Tryck på PLUS-knappen och ta bort. Om du vill ta bort mer än ett program, tryck på PLUS-knappen och tryck Välj. Du kan markera filer och sedan ta bort, kopiera eller flytta flera filer.
Hur ändra mediafiler?
 • Gå till HOME > MEDIACENTER och välj Inbyggd hårddisk. Välj en fil och tryck på PLUS-knappen. Du kan ta bort, kopiera eller flytta filen.
Kan inte hantera stora externa hårddiskar

Hårddisk-kapaciteten är för stor. 

 • HUMAX rekommenderar användning av externa hårddiskar på upp till 1TB. 
 • Om den externa hårddisken har ett tickande ljud och inte hanteras, kan det indikera att strömförsörjningen inte är tillräcklig. Koppla in strömkabeln till den externa hårddisken eller ytterligare en USB-kabel till boxen.
Hur läser man filer från en extern hårddisk?
 • Gå till HOME > MEDIACENTER och välj extern hårddisk. Välj en fil och tryck på OK knappen. 
 • Vissa filer kan inte spelas upp beroende på filformat.
Hur läser man filer från en extern hårddisk?
 • Du kan inte ta bort rotkatalogen som är till för att lagra nedladdade filer.
Kan inte koppla upp mot internet

För långt ifrån den trådlösa routern. Väggar eller enheter mellan boxen och routern som stör. Felaktig Ethernet-kabel. Fel lösenord. 

 • Kontrollera att nätverket är uppkopplat korrekt. Gå till HOME > INSTÄLLNINGAR > Nätverksinställningar och väj Nätverksuppkoppling status.
 • Om det inte finns något trådlöst nätverk tillgängligt, använd en Ethernet-kabel för att ansluta boxen till routern.
 • Stäng av och sätt på boxen och routern för att uppdatera nätverket. 
 • Flytta boxen närmare den trådlösa routern eller ta bort störande objekt. 
 • Om du använder en Ethernet-kabel, byt mot en annan kabel.
 • Kontrollera att annan nätverksenhet fungerar som den ska i samma nätverk.
 • Kontrollera lösenordet till nätverket.
  Obs:
 • Boxen har en inbyggd trådlös router.
 • Hemmanätverket kan sänka internethastigheten.
Kan inte spela upp en YouTube video

Vissa YouTube videos kan endast spelas upp på PC. 

 • Spela upp en annan video
Nätverksservern fungerar inte

HUMAX produkt är inte kopplad till nätverket eller så har nätverket inte konfigurerats. Nätverksenheter är inte kopplade till nätverket eller så har nätverket inte konfigurerats. PC/Router-inställningar är inte rätt inställda. 

 • Gå till HOME > Inställningar > Nätverksinställningar och kontrollera om Nätverksserver är satt till På. När alternativet nätverksserver är På, så lagras filer på den inbyggda hårddisken och kan delas med andra DNLAkompatibla enheter i samma nätverk. 
 • Säkerställ att din PC är inställd på att dela mediafiler. 
 • Kontrollera om några brandväggsinställningar på din PC eller router blockerar DLNA-kompatibilitet.
Kan jag använda en HUMAX produkt från ett annat land i Sverige?
 • HUMAX produkter från andra länder är inte tillgängliga i Sverige. Kundsupport kan vara begränsad.

Inspelningar

Spela in direkt
Tryck på RECORD för att spela in det program du tittar på. Tryck på STOP för att avsluta inspelningen. 

Förläng inspelningstiden
 1. Tryck på RECORD-knappen medan kanalen spelas in.
 2. Ställ in inspelningstiden manuellt eller välj att spela in sluttiden för pågående eller nästa program. 
Inspelningen kommer att pågå till slutet av det pågående programmet. Om programmet slutar inom tio minuter, kommer inspelningen att pågå till slutet av nästa program.
Inspelningen fortsätter i två timmar om det saknas programinformation. 

Schemalägga inspelning
Du kan schemalägga inspelningar via TV-Guiden, Programinformation eller Inspelningar. 

Schemalägg via TV-Guide

Tryck på HOME-knappen och välj TV-GUIDE. Välj ett framtida kommande program och tryck på RECORD-knappen. 

Schemalägg via programinformation
 1. Spela in via Snabbguiden som du får upp genom att trycka på OK medan du tittar på ett program. Tryck sen på pil höger knappen för att bläddra bland kommande program.
 2. Välj ett kommande program i listan till vänster för att spela in och tryck på OK-knappen.
 3. Välj ett inspelningsalternativ. 
Schemalägg via inspelningar
Du kan schemalägga inspelningar eller påminnelser manuellt. 
 1. Tryck på HOME. Välj Inspelningar och Schemaläggning. 
 2. Välj Ny schemaläggning.
 3. Sätt en schemaläggning manuellt.
 4. Bekräfta genom att trycka på OK-knappen. 

Ändra schemaläggning
Du kan ta bort eller ändra schemaläggningar.

 1. Tryck på HOME-knappen. Välj Inspelningar och Schemaläggning. 
 2. Välj ett schemalagt program.
 3. Tryck på PLUS-knappen.
 4. Välj Radera eller Ändra. 

Du kan ställa in tidsbuffert för att spela in program med extra inspelningstid. Gå till HOME > INSTÄLLNINGAR > PVR Inställningar > Inspelningsalternativ. FÖRLÄNG INSPELNINGSTID

 • Hittade du det du letade efter?
 • Tack för att du hjälper oss att bli bättre!
 • Stäng